I v průběhu tohoto roku vás čekají krátkodobé projekty. Vždy celý měsíc budete mít na splnění praktického úkolu. Projekty vám pomohou vidět souvislosti mezi každodenním životem a výukou fyziky. Umožní vám využít všechny vaše talenty. Naučíte se na nich plánovat si práci a svoji práci také obhájit. Na projektech můžete pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo ve skupinách po třech. Při obhajobě projektu odevzdáte zprávu o projektu. Hlavička zprávy bude obsahovat název projektu, jména autorů s rozepsáním co, který autor na projektu udělal. Obhajoba projektů bude vždy první hodinu fyziky v následujícím kalendářním měsíci. Pokud zprávu odevzdáte alespoň 5 dní před termínem, nechám vás opravit případné chyby.

Práce na projektu:

 1. týden – ujistím se, že rozumím zadání
 2. týden – najdu si podklady, promyslím řešení
 3. týden – seženu si materiál
 4. týden – projekt zrealizuji a napíši o něm zprávu

Projekty:

září – Statická elektřina kolem nás

říjen – Můj elektrický obvod

listopad – Spotřeba elektrické energie v naší domácnosti

 • Úkol: Účelem tohoto projektu je, abys ty sám měl konkrétní představu kolik elektrické energie spotřebovává tvá domácnost, jaké spotřebiče se na tom podílejí a kolik to stojí. 
  • Proveď měření spotřeby elektrické energie ve vaší domácnosti: po dobu jednoho týdne, vždy ve stejnou dobu, urči spotřebu elektrické energie odečtením z elektroměru, údaje zapisuj do tabulky.

  • Zjisti cenu za 1 kWh odebrané elektrické energie.

  • Zjisti spotřebu největších „žroutů“ elektrické energie ve vaší domácnosti (můžeš ji změřit nebo vyčíst na štítku přistroje, či v návodu).
  • Proveď matematické zpracování:

   • sestroj sloupcový graf příkonu pro různé spotřebiče ve vaší domácnosti;

   • uspořádej do tabulky spotřebiče s velkým příkonem, uveď počet hodin provozu během jednoho dne (týdne), dopočítej spotřebovanou elektrickou energii za tento čas, vyjádři náklady na provoz v Kč. Znázorni grafem (např. sloupcovým) náklady na provoz těchto spotřebičů.

   • sestroj graf závislosti denní spotřeby elektrické energie na dnech v jednom týdnu, vypočítej průměrnou denní spotřebu elektrické energie ve vaší domácnosti, výsledek přepočítej také na jednu osobu;

   • odhadni spotřebu elektrické energie ve vaší rodině za jeden rok;

   • odhadni částku, kterou vaše rodina za elektrickou energii za jeden rok zaplatí, porovnej s vyúčtováním z ČEZ, výsledek přepočítej na jednoho člena domácnosti, zdůvodni případný rozdíl mezi odhadnutou a reálnou cenou.

 • Nápověda (pokud potřebujete)vzorové zpracování, výpočet spotřeby, vzorce

prosinec – Elektrický proud v kapalinách

leden – Elektrický proud v plynech a ve vakuu kolem nás

 • Úkol: Vyfoť projev elektrického proudu v plynech nebo ve vakuu a fotografii se správným vysvětlením umísti na Pinterest.
 • Nápověda (pokud potřebujete): Pinterest, výboje v plynech

únor – Moje elektrická hračka

březen – Můj elektromotor

duben – Magnety kolem nás

květen – Pokus v mikrovlnné troubě

 • Úkol: Připrav a předveď pokus s mikrovlnným zářením. Pokus připrav teoreticky, popiš jej a jeho vysvětlení ve zprávě. Pokus nezkoušej doma, ale přijď jej zkusit do školní laboratoře.
 • Nápověda (pokud potřebujete)co dokážou mikrovlny, fyzika v mikrovlnné troubě