DÍLNA VODA

Ve dnech 18. a 19. dubna byla pro studenty tercie připravena tematická dílna VODA. První den účastníci vyrazili do terénu. Nejprve navštívili vodní elektrárnu Rudolfov, kde je pan strojník je seznámil s její historií a při prohlídce unikátní strojovny, vybavené vysokotlakou Peltonovou turbínou, i s provozem vodní elektrárny. Poté se pěšky vydali směrem k Jizerskému potoku, aby v různých částech toku nasbírali vzorky vody, vodních nejen bezobratlých živočichů a pobřežní vegetace. Pomocí jednoduchých pomůcek mapovali profil vodního toku a zpracovávali úkoly v pracovním listě.

Ve druhém dni pracovali studenti ve škole, utvořili čtyři pracovní týmy z oboru geografie, biologie, fyziky a chemie. Skupina
s geografickým zaměřením zjišťovala informace o historii vodních děl v Jizerských horách a jejich význam pro hospodaření s vodou v krajině, které poté před svými spolužáky a vyučujícími prezentovala. Skupina biologů prezentovala zástupce organismů, které studenti během přírodovědné vycházky v terénu našli. Fyzikální a chemická skupina prezentovala základní vlastnosti vody
a demonstrovala jednoduché pokusy s vysvětlením principu.

Během dvoudenní praktické výuky studenti pracovali ve skupinkách na přidělených úkolech v terénu, v odborných učebnách
i samostatně doma. Výstupem dílny byly připravené počítačové prezentace a ústní prezentace, ve kterých se každý student zapojil. Své výstupy si studenti vzájemně zhodnotili. Z vyhodnocení ze strany studentů byla pro ně dílna přínosem a získali řadu nových informací a zkušeností.

Fotky z akce naleznete zde.