PROJEKTY A GRANTY

PROČ TO DĚLÁME?

KVALITA VZDĚLÁNÍ

Naše škola se pravidelně zapojuje do zajímavých vzdělávacích projektu, které mají pozitivní dopad na kvalitu naší výuky. Během těchto činností dochází nejen k proškolování našich zaměstnanců, ale také k rozvoji kreativních a  komunikačních dovedností dětí, jejich znalostí a rozšiřování jejich obzoru. Díky grantům pak škola získává prostředky, které investuje do moderního vybavení.

Grant KÚ Libereckého kraje „Podpora technicky zaměřených volnočasových aktivit“

Základní škola Doctrina organizuje technicky zaměřené volnočasové vzdělávací aktivity určené pro nadané děti se zájmem o techniku – 3D tisk, Robotika a Fyzika zábavně.

Pro jednotlivé aktivity financujeme personální zabezpečení a za podpory z dotace Libereckého kraje také rozvoj technických a materiálních podmínek pro jednotlivé kroužky (komponenty robotických sestav, spotřební materiál a drobné nářadí pro 3Dtisk, spotřební materiál a pomůcky pro Fyziku).

Tyto aktivity využívají především žáci naší školy, ale částečně i z jiných libereckých ZŠ.

logo poskytovatele dotace LK

Podpora rozvoje jazyků

Projekt ESF „Podpora rozvoje jazyků“ (číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2369)

 

Cílem projektu byla organizace jazykových stáží učitelů cizích jazyků a jazykově poznávacích zájezdů pro žáky.

Angličtina:

20 žáků z 7.-9.tř. s doprovodem J. Bärtlové a H. Špičkové navštívilo v termínu 29.11.-5.12.2015 Anglii. Během pobytu stihli dva dny v Londýně (poznávací část) a jazykový pobyt v Hastings. Žáci byli ubytováni v rodinách, fotodokumentaci najdete na https://gdoctrina.cz/galerie/jazykovy-pobyt-hastings-2015/

Paní učitelka Bärtlová byla v termínu 25.10. – 7.11.2015 na zahraničním jazykovém kurzu pro učitele v Londýně.

 

Němčina:

10 žáků z 8.-9.tř. v doprovodu Š. Hrubé bylo v termínu 12.-17.10.2015 na jazykově poznávacím pobytu ve Wolfsburgu. Žáci byli také na poznávacím jednodenním výjezdu do Hannoveru, prohlédli si Wolfsburg, Autostadt a Phaeno Science Centrum. Fotodokumentaci najdete na https://gdoctrina.cz/galerie/wolfsburg-8-a-9-tr/

Paní učitelka Hrubá byla v termínu 16.-29.8.2015 na zahraničním jazykovém kurzu pro učitele v Berlíně.

 

Francouzština:

Paní učitelka Bigelová byla v termínu 23.8.-5.9.2015 na zahraničním jazykovém kurzu pro učitele v Nice.

 

Všechny realizované kurzy výrazně přispěly k rozvoji jazyka a motivaci k dalšímu studiu všech zúčastněných.

ZápisSmlouva
Bez n‡zvu-1

COMMENIUS, PROJEKT ORBIS PICTUS - PARTNERSTVÍ ŠKOL

Projektové cíle:

Po dobu dvou let budeme společně s německými dětmi pracovat na trojjazyčném (česko-německo-anglickém) obrázkovém slovníku. Vyjdeme z prvního obrázkového slovníku na světě, kterým je slavný Orbis Pictus Komenského. Budeme hlavně fotografo-vat, ale i jinak výtvarně zobrazovat předměty a svět, který nás obklopuje. Nás, naše město, zemi a němečtí žáci podobně u nich. Uspořádáme fotografickou soutěž a výstavu. Vyměníme si fotografie s našimi novými přáteli. Ale co hlavně? Pozveme naše německé kamarády na 10 dní k nám do školy a domů a pak pojedeme na 10 dní do Německa, budeme bydlet v německých rodi-nách a mluvit s našimi novými kamarády anglicky a německy. Dorozumívacím jazykem celého projektu je angličtina, kterou využi-jeme i během plánovaných videokonferencí a emailové komunikace.

Projektový tým: 18 žáků ze 7. a 8. třídy

Lenka Balcarová, Matouš Balda, David Basík, Ondřej Ducháček, Ondřej Folprecht, Kateřina Hartmanová, Kristýna Huličková, Tomáš Lukášek, Eliška Lukášová, Marek Mroček, Matouš Nejedlo, Martina Pacltová, Matěj Pernekr, Adam Richter, David Svatoň, Petr Svoboda, Marie Štěpánová, Karel Mikeš Vlasák.

Dosavadní práce v projektu:

V říjnu 2013 byly zahájeny pravidelné schůzky projektového týmu každých 14 dní v úterý 15:00 – 16:30.

Před vánocemi jsme dostali psané a namluvené pozdravy od německých dětí, které se zapojily do projektu. Můžete si je prohlédnout na nástěnce v 1. patře školy. České děti chystají pozdravy pro německé žáky.

21.1.2014 byla zahájena jazyková příprava v němčině formou jazykových animací. Projektový tým se nyní bude scházet (až do příjezdu německých kamarádů) každé úterý 15:00 – 16:30.

21.1.2014 proběhla schůzka s rodiči, při které jsme plánovali pobyt německých dětí v Liberci. Prezentaci si můžete stáhnout zde. 27.2.2014 – První videokonference Liberec – Wolfsburg, fotografie naleznete ZDE

V lednu jsme se třikrát sešli při projektové schůzce. Zahájili jsme tvorbu návrhů loga projektu a detailně diskutovali program nadcházející návštěvy německých partnerů u nás ve škole.

Vybrali jsme logo! Ostatní návrhy jsou vystaveny na chodbě školy. Jsou moc pěkná a bylo těžké vybírat. Během druhé video-konference jsme si povídali hlavně o programu německé návštěvy. Německé děti se zajímaly, co je čeká a na co se mohou těšit. Naše děti se čím dál více osmělují mluvit anglicky bez přípravy, je to moc užitečné.

Konečně jsme se dočkali a německá skupina studentů s jejich učiteli dorazila do Liberce. Na školní zahradě proběhla první německo česká animace:představování, hry, sestavování jídelníčku apod. Pak už se německé děti ubytovaly v českých rodinách. Následujících deset dní bylo nabitých zážitky, ale také prací na našem slovníku. Děti pracovaly v dvojjazyčných skupinách a ty naše pomáhaly Němcům opravovat jejich překlady německých slovíček do češtiny. Žáci i jejich vedoucí byli proškoleni v techikách vytváření elektronického online slovníku. Diskutovali jsme grafickou podobu slovníku, který by se měl stát výsledným produktem našeho projektu a mohl posloužit k dalšímu jeho rozvíjení a rozšiřování.

Školní rok 2014-2015

Rozbíhá se nám druhý projektový rok a před námi je práce nad slovníky. Projektové schůzky budou probíhat ve formě pravidelných (1x týdně) seminářů a cvičení na témata: digitální fotografování, zpracování a editování fotografií, vytváření posterů, ukládání materiálů pro trojjazyčný slovník do databáze na internetu, tak, aby v rámci projektu vznikl co možná nejhezčí a nejpoužitelnější obrázkový slovník. Semináře a cvičení povede pan učitel Jindra ve dvou skupinách.

Další videokonference je za námi. Bylo to příjemné setkání, i když bylo hodně těžké najít nejvhodnější termín pro videoschůzku. Probrali jsme Vánoce a hlavně plánovanou cestu do Německa. Obě projektobéskupiny pilně pracují na slovníku. Naše děti finišují první část určenou k výstavě ve škole. Některé děti jsou se svými partnery ve styu častěji a ti jim pomáhají s německými slovíčky.V měsíci únoru plánujeme další videokonferenci, při které budeme diskutovat o dalším postupu při práci na slovníku a program českých dětí v německých rodinách.

INTERAKTIVNÍ VÝUKA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Od 1. 1. 2013 realizujeme projekt „Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů“, který bude trvat dva roky. Hlavní aktivitou je uspořádání  16 kurzů činnostního učení matematiky, prvouky a přírodovědy na interaktivních tabulích pro učitele z Libereckého kraje. Dále proběhnou dvě letní školy se stejným zaměřením. Proškoleno bude celkem 360 učitelů a budou vytvořeny sety interaktivních příprav pro uvedené předměty. Škola získá prostředky na nákup techniky (vybavení 2 multimediálních učeben, vizualizéry, notebooky, kancelářskou techniku). Podrobnosti nejdete na www.aktivnivyuka.cz.

TISKOVÁ ZPRÁVA

VZDĚLÁVÁNÍ PRO EFEKTIVNÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ V PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORECH

Na období 2014 – 2015 jsme partnerem s finančním příspěvkem v projektu, který rozšiřuje činnost Dětské univerzity TUL na naši školu pod názvem „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech“. V rámci projektu realizujeme na naší škole kurzy 3Dtisku, robotiky a aplikované fyziky pro žáky nejen z naší školy. Kromě vybavení pro kurzy (nová 3D tiskárna, stavebnice MINDSTORM a nákup spotřebního vybavení) nově vybavíme učebnu pro přírodní vědy a zakoupíme notebook a dataprojektor.

VZDĚLÁVÁNÍ DOTYKEM

Pro školní rok 2014/15 jsme partnerem s finančním příspěvkem v projektu „Vzdělávání dotykem“. Cílem tohoto projektu je proškolení zaměstnanců školy v oblasti IT a pořízení techniky (20 tabletů).

ZÁPIS – VZSMLOUVA

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. A 9. ROČNÍKU Z NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA

Partnerskou školou jsme také v projektu ZŠ Kaplického, který je zaměřený na testování žáků 5. a 9. ročníků z německého a anglického jazyka. Naši vyučující budou připravovat podklady k testům a v praxi je ověřovat. Díky projektu získáme notebooky pro vyučující.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOCTRINA - VZDĚLÁVÁNÍ MBJ

Na období leden 2012 – srpen 2014 byla schválena realizace projektu „Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina – Vzdělávání MBJ“. Z prostředků projektu byly hrazeny semináře na rozvoj klíčových kompetencí a moderních metod výuky (celkem 20 půldenních seminářů a 3 dvoudenní pro celý pedagogický sbor), dvouleté kurzy angličtiny pro vyučující, semináře pro rozvoj průřezových témat (10 seminářů) a 6 půldenních seminářů na rozvoj využívání IT. Prostředky projektu jsme také využili na obnovu počítačové učebny.

SÍŤ TVOŘIVÝCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJ

Základní škola Na Perštýně získala více než 8,5mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF na projekt „Síť tvořivých škol Libereckého kraje”. Jako partneři jsou v projektu zapojené další liberecké školy – Lesní, Sokolovská, ul. 5.května a Křižanská. Finanční prostředky jsou určeny především na sérii 18 kurzů činnostního učení, kterých by se mělo zúčastnit přes 300 učitelů, a dále na vybavení jednotlivých škol technikou a metodickými i didaktickými pomůckami.

Činnostní učení vychází z tradic českého školství, navazuje na myšlenky J.A. Komenského a české reformní školství z doby první republiky. Vede žáky k nabytí nových poznatků prostřednictvím vlastní činnosti, objevování a prožívání. Jednotlivé kurzy pořádané na libereckých školách i na dvou letních školách povedou zkušení lektoři činnostního učení.

Školy zapojené v projektu získají celkem 19 multimediálních učeben s interaktivní tabulí, dále didaktické pomůcky a metodické materiály pro práci proškolených učitelů. Během projektu vznikne řada nových metodických materiálů (především na výuku matematiky) a metodický film.

Podrobnosti o projektu a aktuality najdete na www.tvorivy-liberec.cz

Naše škola získala 5 multimediálních učeben (interaktivní tabule + dataprojektor + reproduktory + notebook), vizualizér, digitální fotoaparát, 3 notebooky pro členy projektového týmu a vybavení kanceláře.

U některých vyučujících proběhla supervize lektorek Tvořivé školy Brno, jejímž cílem je získání certifikátů „Učitel činnostního učení“. V naší škole tyto certifikáty získaly: Mgr. M. Krpačová, Mgr. M. Křivancová, Mgr. L. Erbenová a Mgr. Š. Hrubá.

PRAKTICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ NA LIBERECKÝCH ZŠ

Jako partneři jsme byli zapojeni v projektu Statutárního města Liberec „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“. Naši učitelé připravili materiály pro práci s moderním měřícím systémem Pasco pro předměty fyzika, zeměpis, tělesná výchova, pracovní činnosti a informatika. Škola získala vybavení v hodnotě více než 100.000Kč

PODPORA MODERNÍCH FOREM VÝUKY NA ZŠ LIBERECKÉHO KRAJE

„Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje“ (CZ.1.07/1.1.09/01.0036) – žadatelskou organizací bylo Statutární Město Liberec

V rámci projektu jsme získali následující vybavení: interaktivní tabuli SMART Board, 3 dataprojektory, 2 notebooky. Pět pedagogů (M.Draboň, M. Turčík, A. Javůrek, D. Hajflerová a I. Bernátek)  se po dobu jednoho roku zapojilo do série školení (4hod týdně), kde se podíleli na vytváření výukových materiálů.

Projekt byl ukončen v létě 2010.

PENÍZE DO ŠKOL

V letech 2011-2013 proběhlo čerpání prostředků z programu ESF OPVK „Peníze do škol“. V rámci projektu byly realizovány po dobu dvou let tyto aktivity:

a) zapojení rodilých mluvčí do výuky anglického jazyka v 1.-9.ročníku

b) vytvoření digitálních učebních materiálů (M, Fy, Aj, D, Ov)

c) služby speciálního pedagoga

KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY

Jako partneři jsme byli v letech 2010-2012 zapojeni v projektu „KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY“,registrační číslo CZ.1.07/1.1.09/03.0035, žadatel Podještědské gymnázium.

Získané granty

Rok 2012:

Grant Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec – 10.000 Kč (keramika – spolupráce s Domovem seniorů Vratislavice n. N.).

Grantový fond Libereckého kraje – „Perštýnský desetiboj – setkání pedagogů, rodičů a dětí – škola trochu jinak“ – 15.000 Kč

 

Rok 2011:

Grant Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec – 15.000 Kč (keramika – spolupráce s Domovem seniorů Vratislavice n. N.).

 

Rok 2010:

Grant Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec – 10.000 Kč (keramika).