Informace o nových termínech přijímacích zkoušek

Informace o nových termínech a úpravě podmínek konání přijímacích zkoušek na Doctrina – Podještědském gymnáziu v Liberci

v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. a vyhláškou č. 323/2020 Sb.

Uchazeči konají školní a jednotné přijímací zkoušky v následujících termínech:

4. června 2020 – školní přijímací zkouška (pohovor) – čtyřleté a osmileté studium – uchazeči, kteří uvedli Doctrina – Podještědské gymnázium v přihlášce jako první v pořadí (čas pohovoru bude individualizován v pozvánce)

5. června 2020 – školní přijímací zkouška (pohovor) – čtyřleté a osmileté studium – uchazeči, kteří uvedli Doctrina – Podještědské gymnázium v přihlášce jako druhou v pořadí (čas pohovoru bude individualizován v pozvánce)

8. června 2020 – jednotná přijímací zkouška – čtyřleté studium (test z českého jazyka a literatury, test z matematiky) – pouze uchazeči, kteří uvedli Doctrina – Podještědské gymnázium v přihlášce jako první v pořadí, 8:00 – 12:30

9. června 2020 – jednotná přijímací zkouška – osmileté studium (test z českého jazyka a literatury, test z matematiky) – pouze uchazeči, kteří uvedli Doctrina – Podještědské gymnázium v přihlášce jako první v pořadí, 8:00 – 12:30

 

Úprava časového limitu pro konání testů jednotné přijímací zkoušky

čtyřletý obor studia – test z českého jazyka a literatury 70 minut, test z matematiky 85 minut
osmiletý obor studia – test z českého jazyka a literatury 70 minut, test z matematiky 85 minut

Pozvánky
ke školním i jednotným přijímacím zkouškám budou odeslány nejpozději 25. května 2020 poštou a na e-mailové adresy zákonných zástupců, pokud jsou uvedeny na přihlášce uchazeče

Kritéria přijímacího řízení
pro oba studijní obory zůstávají nezměněna. Jejich znění je dostupné na https://gdoctrina.cz  a zároveň bude přílohou pozvánky k přijímací zkoušce.

Úprava podmínek konání zkoušky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
zůstává v platnosti, řídí se doporučeními odborného pracoviště, poučení o jejich konkrétním uplatnění během přijímacích zkoušek bude součástí pozvánky.

Termín odevzdání zápisového lístku
je novou legislativou limitován lhůtou pěti pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – pro čtyřletý obor byl MŠMT stanoven nejzazší termín 23. 6. 2020, pro osmiletý obor 24. 6. 2020. Zápisový lístek může zákonný zástupce uchazeče odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou.

Nepřijetí z kapacitních důvodů
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pokud ale u zkoušky uspěl a nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů, může zákonný zástupce uchazeče do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Takové žádosti může ředitel školy vyhovět, pokud se uvolní místa v seznamu přijatých (někteří z přijatých uchazečů se rozhodnou pro nástup na druhou školu) a podle pořadí žadatele mezi nepřijatými.

Náhradní termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky
jsou určeny pro uchazeče, který se do tří dnů z vážných důvodů písemně omluví řediteli školy z řádného termínu (nemoc, karanténní opatření, …). Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na pátek 19. června a pondělí 22. června, jednotné přijímací zkoušky na úterý 23. června 2020, vždy pro čtyřletý i osmiletý obor.

Bezpečnostní a hygienická pravidla
budou specifikována v příloze pozvánky k přijímací zkoušce.
Uchazeči jsou povinni při vstupu do budovy odevzdat čestné prohlášení.
Vstup do budovy školy bude dle současných opatření umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Mgr. Jiří Jansa, ředitel školy

Liberec 13. 5. 2020