INFORMACE PRO UCHAZEČE

Výsledky přijímacího řízení 2020

čtyřleté gymnázium

STÁHNOUT

osmileté gymnázium

STÁHNOUT

Rozhodnutí pro čtyřleté gymnázium si můžete vyzvednout osobně na gymnáziu 16.6.2020 od 9.00 do 15.00 a 17.6.2020 od 8.00 do 12.00. Pokud tak neučiníte, bude Vám zasláno poštou.

Rozhodnutí pro osmileté gymnázium si můžete vyzvednout osobně na gymnáziu 17.6.2020 od 9.00 do 15.00 a 18.6.2020 od 8.00 do 12.00. Pokud tak neučiníte, bude Vám zasláno poštou.

Význam podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdržel zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději 15. března.

Podání žádosti o nové rozhodnutí (dříve odvolání)

Protože uchazeč nemůže podle zákona č. 135/2020 Sb. podat žádost o odvolání, ředitel školy může dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b správního řádu.

 

Ředitel školy může tímto způsobem přijmout uchazeče, který:

    1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria hodnocení pro přijetí, ale
    2. nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

 

Poučení a žádost o vydání nového rozhodnutí je součástí rozhodnutí u všech uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodu. 

 

Podání a vyřízení žádosti

Uchazeč může odevzdat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí).

 

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nové rozhodnutí může vydat až po uběhnutí lhůty pro podání žádosti o nové rozhodnutí u všech uchazečů a po shromáždění všech došlých žádostí. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Kritéria přijetí na čtyřleté gymnázium stahujte

ZDE

Kritéria přijetí na osmileté gymnázium stahujte

ZDE

Školní učební plán nového čtyřletého gymnázia

ZDE

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace o nových termínech a úpravě podmínek konání přijímacích zkoušek na Doctrina – Podještědském gymnáziu v Liberci v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. a vyhláškou č. 323/2020 Sb.

 

Uchazeči konají školní a jednotné přijímací zkoušky v následujících termínech:

 

4. června 2020 – školní přijímací zkouška (pohovor) – čtyřleté a osmileté studium – uchazeči, kteří uvedli Doctrina – Podještědské gymnázium v přihlášce jako první v pořadí (čas pohovoru bude individualizován v pozvánce)

 

5. června 2020 – školní přijímací zkouška (pohovor) – čtyřleté a osmileté studium – uchazeči, kteří uvedli Doctrina – Podještědské gymnázium v přihlášce jako druhou v pořadí (čas pohovoru bude individualizován v pozvánce)

 

8. června 2020 – jednotná přijímací zkouška – čtyřleté studium (test z českého jazyka a literatury, test z matematiky) – pouze uchazeči, kteří uvedli Doctrina – Podještědské gymnázium v přihlášce jako první v pořadí, 8:00 – 12:30

 

9. června 2020 – jednotná přijímací zkouška – osmileté studium (test z českého jazyka a literatury, test z matematiky) – pouze uchazeči, kteří uvedli Doctrina – Podještědské gymnázium v přihlášce jako první v pořadí, 8:00 – 12:30

 

 

Úprava časového limitu pro konání testů jednotné přijímací zkoušky

čtyřletý obor studia – test z českého jazyka a literatury 70 minut, test z matematiky 85 minut
osmiletý obor studia – test z českého jazyka a literatury 70 minut, test z matematiky 85 minut

 

Pozvánky
ke školním i jednotným přijímacím zkouškám budou odeslány nejpozději 25. května 2020 poštou a na e-mailové adresy zákonných zástupců, pokud jsou uvedeny na přihlášce uchazeče.

 

Kritéria přijímacího řízení
pro oba studijní obory zůstávají nezměněna. Jejich znění je dostupné na https://gdoctrina.cz  a zároveň bude přílohou pozvánky k přijímací zkoušce.

 

Úprava podmínek konání zkoušky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
zůstává v platnosti, řídí se doporučeními odborného pracoviště, poučení o jejich konkrétním uplatnění během přijímacích zkoušek bude součástí pozvánky.

 

Termín odevzdání zápisového lístku
je novou legislativou limitován lhůtou pěti pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – pro čtyřletý obor byl MŠMT stanoven nejzazší termín 23. 6. 2020, pro osmiletý obor 24. 6. 2020. Zápisový lístek může zákonný zástupce uchazeče odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou.

 

Nepřijetí z kapacitních důvodů
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pokud ale u zkoušky uspěl a nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů, může zákonný zástupce uchazeče do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Takové žádosti může ředitel školy vyhovět, pokud se uvolní místa v seznamu přijatých (někteří z přijatých uchazečů se rozhodnou pro nástup na druhou školu) a podle pořadí žadatele mezi nepřijatými.

 

Náhradní termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky
jsou určeny pro uchazeče, který se do tří dnů z vážných důvodů písemně omluví řediteli školy z řádného termínu (nemoc, karanténní opatření, …). Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na pátek 19. června a pondělí 22. června, jednotné přijímací zkoušky na úterý 23. června 2020, vždy pro čtyřletý i osmiletý obor.

 

Bezpečnostní a hygienická pravidla
budou specifikována v příloze pozvánky k přijímací zkoušce.
Uchazeči jsou povinni při vstupu do budovy odevzdat čestné prohlášení.
Vstup do budovy školy bude dle současných opatření umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Přijímačky nanečisto

Sobota 25. 1. 2020 – Matematika, 9.00 – 12.00
Sobota 8. 2. 2020 – Český jazyk, 9.00 – 12.00

Vyzkoušejte si stejný typ testu, jaký bude u přijímacích zkoušek pro 5. i 9. ročník (CERMAT), bez stresu a nervů. Zjistěte, jak na tom jste.

Zkušení vyučující se žáky projdou všechny testové otázky a ochotně jim vysvětlí všechny nejasnosti. Vyučující také upozorní na nejčastější typy a okruhy testových otázek, které se v testu opakují, a na co si dát pozor. Žáci se seznámí s formou testování a samotné zkoušky pak pro ně nebudou žádným „strašákem“ ani překvapením. Součástí registrace je účastnický poplatek 200 Kč za každý předmět, kterého se budete chtít zúčastnit. Poplatek se bude vybírat až na místě v den zkoušky. Mějte prosím s sebou přesnou částku, aby vstupní registrace proběhla co nejrychleji. Děkujeme

Účastníci získají body k přijímacímu řízení.

REGISTRACE UKONČENA

Gymnazistou na zkoušku

Úterý 21. ledna 2020, 8.55 – 10.45
Středa 5. února 2020, 8.55 – 10.45

Speciální výuka pro všechny zájemce o studium 1. ročníku čtyřletého gymnázia.

Pro žáky 9. tříd připravujeme ukázky výuky, do které se mohou aktivně zapojit. Budou mít možnost vybrat si předmět dle svého zájmu (do naplnění kapacity třídy). Po skončení výuky bude prostor pro dotazy a diskuzi s vyučujícími i se stávajícími studenty.

Účastníci získají body k přijímacímu řízení.

REGISTRACE UKONČENA

Den otevřených dveří
&
Bystrý páťák

Čtvrtek 16. ledna 2020

 

14.30 – 16.30 – prohlídka školy

14.40 – soutěž Bystrý páťák pro žáky 5. tříd (45´minutový test), který nezkoumá školní znalosti, ale zaměřuje se na jejich všeobecný rozhled (registrace od 14.15 ve škole).

14.35 – beseda se zástupkyní ředitele školy – pro rodiče zájemců o studium v primě (žáci z 5. tříd)

15.00 – beseda s ředitelem školy – pro rodiče a zájemce o studium v I. ročníku čtyřletého gymnázia

Úspěšní řešitelé získávají až 4 body k přijímacímu řízení.

Hospitační týden pro veřejnost

27. – 30. ledna 2020

Podívejte se u nás kamkoliv. Nic netajíme. Nemusíte nikomu předem nic oznamovat, stačí si vybrat dle rozvrhu ročník a předmět, který chcete vidět. V uvedeném týdnu je možné navštívit opravdu jakoukoliv vyučovací hodinu. Jediné, o co Vás prosíme, je včasný příchod, aby výuka mohla probíhat nerušeně.

Formulář přihlášky ve formátu pdf ke stažení

ZDE

Prohlédněte si proč studovat na Doctrina – Podještědském gymnáziu

ZDE

PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU A PŘESTUPY Z JINÝCH ŠKOL

Přijetí do vyššího ročníku je možné i během školního roku. Při rozdílnosti učebních plánů může být požadována rozdílová zkouška (např. druhý cizí jazyk).
Bližší informace na ředitelství školy, tel. 485 123 556, jansa@doctrina.cz

Nemůžete přijít na akce pro uchazeče? Domluvte si s námi individuální termín.